1:1 כְּלָאם קֹהֶלֶת וַלְדְ דָוִד . צָלְטָאן פִי יְרוּשָלָיִם :
1:2 הְבֵיל הְבָאל קָאל קֹהֶלֶת . הְבֵיל הְבָאל אַלְכַּל הְבָאל :
1:3 הָאש תַבְקַיָיא לְאַנְסָאן פִי גְ'מִיע שְקָאה אַלְדִי יִשְקָא תַאחְת הַסִמְסְ :
1:4 גִ'יל מָאשִי וְגִ'יל גָ'א וַלְאַרְץְ' לִדְוָאם וָאקְפָא :
1:5 וְיִזְרֶק הַסִמְס וִיְגְיב הַסִמְס וַלְמוֹצ'עוֹ רָאשַף זָארַק תַם :
1:6 מָאשִי לְקַבְלִי וִיצ'ור לְבַחְרִי דָאיֶיר דָאיֶיר מָאשִׁי אַרִיח וַעְלָא חְוָאיְלִיהּ יִרְגָאע אַרִּיח :
1:7 גְ'מִיע לְוַדְיָאן מַאשְיִיִן לַבְחַר וְלַבְחַר לִישוֹ יִמַתְלָא אַל מוֹצָ'אע אַלְדִי לְוַדְיָאן מַאִשְיִיִן תַם הוֹם רָאגְ'עִין לְיִמְשִיוֹ :
1:8 גְ'מִיע לִכְּלָאמָאת שַׁאקְיִיִן . לִיש יַקְוָוא רְג'וֹל לְיִתְכַּלָם לִיס תַסְבָאע עִין לַתִנְצָ'ר . וְלִיס תַתְמִתְלָא לַוְדַן מַן אַסְמִיע :
1:9 הָאש אַלְדִי צָאר הוֹא אַלְדִי יְצִיר . וְהָאש אַלְדִי יְנַצְנָאע הוֹא אַלְדִי יוֹצְנָאע . וְלִיס גְ'מִיע גְ'דיִד תָאחַת הַסִמְסְ :
1:10 מוֹג'דוֹ הַאְמוֹר אַלְדִי יְקוֹל אַנְצַ'ר הָאדָא גְ'דִיד הוֹא . וְיָאבַעְרָא צָאר לַדְוָוֹאם אַלְדִי צָאר מַן קְבַלְנָא :
1:11 לִיס תְפַכְּרָאן לַוְלָאניִיִן וְאִיצָ'א לְאַכְרָאנַיִיִן אַלְדִי יְכּוֹנוּ לִיס יְכּוֹן לְהוֹן תַפַכְּרָאן מְעָא אַלְדִי יְכּוֹנוּ לְאַכְרָאנַייָא :
1:12 הָאנָא קהֶלֶת כּוֹנְתְ צוֹלְטָאן עְלָא יִשׂרָאֵל פִי יְרוּשָלָיִם :
1:13 וּגְעַלְתְ קַלְבִי לְנַטְלַב וּנְרוֹם בַלְעָלְמָא עְלָא גְמִיע אַלְדִי נַצְנָאע תַאחְת אַסְמָא . הוֹא מְסָאלָא דוֹנִי עְטָא אַלְלָה לַוְלָאד אַלִנְסָאן לִיְגָאוְבוּ בִיה :
1:14 נְצַ'רְתְ גְ'מִיע אַצְנָייַע אַלְדְי נְצַנְעוּ תַאחְת אַסְמָא . וְהוֹדָא לְכַּל הְבָאל וְתַכְמִים רִיח :
1:15 לַמְעַוְוג' לִיס יִקְווָא לְיִתְקָאעַד . וְנַאקָץ לִיס יִקְווַא לְיִנְעַד :
1:16 תְכַּלֶמְתְ הָאנָא מְעָא קַלְבִ קָאיְילָאן . הָאנָא הוֹדָא כְּבַרְתְ וְזַדְתְ עוֹלְמָא . עְלָא גְ'מִיע אַלְדִי כָּאן קַבְלִי עְלָא יְרוּשָלָיִם . וְקַלְבִי נְצַ'ר כְתִיר עָלְמָא וְעַרְףְ :
1:17 וַגְ'עַלְתְ קַלְבִי לְנָּעְרַף עָלְמָא וְעַרְףְ הְבָאל וַגְ'הָאלָא עְרַפְתְ אַלְדִי אִיצָ'א הָאדָא הוֹא תַכְמִים רִיח :
1:18 לָאייַן בְכַּתְרַת עַלְמָא כְּתִיר לְחַרְגְ' . וְאַלְדִי יְזיִד עַרְףְ יְזִיד וְגָ'אע :
2:1 קֹולְתְ הָאנָא פִי קַלְבִי נַמְשִי לְהַן נְמַזַז פִלְפַרְחָא וְנַנְצַ'ר פַלְכִיר וְהוֹדָא אִיצָ'א הוֹא הְבָאל :
2:2 לִדְהָאךּ קֹולְתְ הְבָאל . וּלְפַרְחָא הָאש הָאדָא צָאנְעָא :
2:3 רַמְתְ פִי קַלְבִי לְנַגְ'בַד בָנְבִיד לָאחְמִי . וְקַלְבִי סָאיֶיר פִלְעָלְמָא . וְלִיִמְסַךּ פִגְ'הָאלָא חַתָּא אַלְדִי נִנְצַ'ר וִין הָאדָא חְסִין לַוְולָאד אַלִנְסָאן אַלְדִי יְצַנְעוּ תַאחְת אַסְמָא עְדָאד אַיָיאם חְיָיאתְהוֹם :
2:4 כּכַרְתְ צְנָאיְיעִי . בְנִית לִי בְיוֹת גְרַסְתְ לִי גְ'נָאנָת :
2:5 צְנַאעְת לִי ג'נָאנָת וסְוָאנִי . וַגְרַסְתְ פִיהוֹם צַזַר גְ'מִיע תְמָאר :
2:6 צְנָאעְת לִי גְ'וָואבִי מָא . לַנִשְקִי מִנְהוֹם נָאבָא נָאבַת אַשְצָוָר :
2:7 כַּסְבְת עְבִיד וַבְדַם ווֹלְאָד בִית כָּאן לִי אִיצָ'א מְוַאסֵי בְקַר וַגְנַם כְּתִיר כָּאן לִי מַאן גְ'מִיע אַלִּי כָּאנו קַבְלִי פִי יְרוּשָלָיִם :
2:8 גִ'מָּאעְת לִי אִיצָ'א פַצָּא וַדְהַב . וְכָאצָאת אַצְלָאטַן וַמְדָאיֵין . צְנָאעְת לִי גַנָּאיֵין וְגַנּאָיָיאת וְתִפשִׁישָאת וְלָאד אַלְנְסָאן שִדָּה וְשִדּוֹת :
2:9 וַכְּבַרְתְ וְזַדְתְ מִן גְ'מִיע אֵלִּי כָּאן קַבְלִי פִירוּשָלָיִם . חַתָּא עְלַמְתִי וַקְפַת לִי :
2:10 וַגְֹמִיע אַלְדִי טַלְבו עֵינַיָא לִיס כַלִּית מַנְהוֹם לִיס מְנָאעְת קַלְבִי מַן גְֹמִיע פַרְחָא לָאייַן קַלְבִי פַרְחָאן מַן גְֹמִיע שְקָאייָא . וְהָאדָא כָּאן סַאהְמִי מַן גְֹמִיע שְקָאייָא :
2:11 וְלַתְפַת הָאנָא פִי גְֹמִיע צְנָאיְעִי אַלְדִי צַנְעוּ יַדָּיּיָא וּפַשְקָא אַלְדִי שְקִית לַנִצְנָאע . וְהוֹדָא לְכַּל הְבָאל וְתַכְמִים רִיח . וְלִיס תַבְקַייָא תָאחְת אַסִמְס :
2:12 וְלַתְפַת הָאנָא לִנַנְצַֹר עָלְמָא וַהְבָאל וַגְֹהָאלָא . לָאיַין הָאש אַלִנְסָאן אָלְדִי יְגִֹי וְרָא אַצָלְטָאן אַלְדִי יָא בַאעְדָא צַנְעוֹה :
2:13 וַנְצַֹרְתְ הָאנָא אַלִּי מוֹגֹוֹד תַבְקַייָא לְעַלְמָא מַן אַגְֹהָאלָא כְתִבְקָייָת אַצַּוְו מַן אַצְּלָאם :
2:14 לְעָאלַם עֵינֵיהּ פִי רַאשוֹ . וְגָֹּאהַל פִצְֹלָאם מָאשִי . וַעְרַפְתְ אִיצָֹא הָאנָא אַלְדִי תְצַאדִיףְ וָאחַד יְצָאדַףְ כוֹלְהוֹם :
2:15 וְקוֹלְתְ הָאנָא פִי קַלְבִי כִּמְצָאדִיף אַגָֹּאהַל איִצָֹא הָאנָא יְצָאדַפְנִי וְלָאש עַלַמְתִי הָאנָא דָאך לְחִין תְבַקָאת תְכַּלְמַת פִי קַלְבִי אַלְדִי אִיצָֹא הָאדָא הְבָאל :
2:16 לָאייַן לִיס תַפִכְּרָאן לִלְעָאלַם מְעָא אַגָֹּאהַל לִדְווָאם בְאַלְדִי יָא בַאעְדָא לְאַייָם אַגָּאייֵן לְכַּל נַתְשָא . וְכּיִףְ יְמוֹת לְעָאלַם מְעָא אַגָֹּאהַל:
2:17 וַכְראהְת לַחְייָא לָאייַן דוֹנִי עְלֵייָא אַצְנָאיַע אַלְדִי נַצְנָאע תָאחְת אַסַמְס לָאייָן לְכַּל הְבָאל וְתַכְמִים רִיח :
2:18 וַכְּראהַת הָאנָא גְֹמִיע שְקאייָא אַלְדִי הָאנָא שָׁאקִי תַאחְת אַסִמְסְ אַלְדִי נְכַלִּיהּ לְאַנְסָאן אַלְדִי יְכֹּון בַאעְדִי :
2:19 וְהָאשְּכּוֹן יַעְרַףְ לְעָאלָם יְצִיר הָאְו גָֹאהל . וְיַחְכַּם פִי גְֹמִיע שְקָאיָא אַלְדִי שְקִית וְאַלְדִי עַלַמְתְ תָחְת אַסִמְסְ אִיצָֹא הַאדַא הְבָאל :
2:20 וְצַֹווַרְתְ הָאנָא לַנְאָייֶם קַלְבִי עְלָא גְֹמִיע אַשְקָא אַלְדִי שְׁקִית תָחְת אַסִמְסְ :
2:21 לָאייֶן מוֹגֹוֹד לִנְסָאן אַלְדִי שְׁקָאהּ פַלְעָלְמָא וְפַלְעֵרִף וְפַתִקְעִיד . וַלְנסָאן אַלְדִי לִיס שְקָא פִיהּ יְכַלִּי סַאהְמוֹ . אִיצָֹא אָדָא הְבָאל ודְוֹנייָא כְּבִירָא :
2:22 לָאייֵן הָאש צָאייַר לִנְסָאן פִי גְֹמִיע שְקָאהּ וְפִתַכְמִים קַלְבוֹ אַלְדִי הוֹא שָאקִי תָחְתְ
אַסִמְסְ :
2:23 לָאייֵן טוֹל אַייָאמוֹ מִתְווַגְֹעִין וְחַרְגְֹ מְסַאלְתוֹ אִצָֹא פַלִיל לִיס רְקַד קַלְבֹו . אִיצָֹא הָאדָא הְבָאל הוֹא :
2:24 לִיס חְסִין פַלִנְסָאן אַלְדִי יָאכַּל וְיִשְרַב וְיִווַרִיהּ נַפְסוֹ כִיר פִי שְקָאהּ . אִיצָֹא הָאדָא נְצַֹרְתְ הָאנָא לָאייֵן מַן יַד אַלְלָה הוֹא :
2:25 לָאייֵן הָאשְכּוֹן יָאכַּל וְהָאשְׁכּוֹן יָאחְתַש כְלָאף מַנִּי :
2:26 לָאייֵן לַנְסָאן אַלְדִי חְסִין קַדָּאמוֹ גְֹעַל עָלְמָא וְעַרְףְ וְפַרְחָא . וַלְכָאטִי עְטָא מְסָאלָא לִיְגַֹמָּאע וַלְיִגְֹמָאע לְיַאעְטִי לְכִיר קַדָּאם אַלְלָה אִיצָֹא הָאדָא הְבָאל וְתַכְמִים רִיח :